<<((اسکناس های جهان))>> World Banknotes

اسکناس یا پول کاغذی که امروزه درهمه کشورهای جهان جریان دارد نخستین بار در نیمه ی قرن دهم میلادی در چین جنوبی باب شد. علاوه بر این در چین شمالی در مدت کوتاهی قبل از ظهور چنگیزخان، پول کاغذی انتشار یافت که اعتبار آن هفت سال بود. این وبلاگ سعی دارد ضمن تببین و بازشناسی اهمیت این وسیله ی اقتصادی، به بسط فرهنگ جمع آوری آن توسط مردم، مشارکت و کمک نماید.

اسفند 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست